Om konsesjonsrunden

Søknad til NVE om vannuttak fra Eikern

Hva er "Konsesjonsrunden"?

Etter at Konsekvensutredningen ("KU-en") ble godkjent av "Ansvarlig myndighet" Hof kommune i juni 2003 (med flere klare merknader) var "neste runde" i Eikern-saken den såkalte "konsesjonsrunden", der formelt sett Øvre Eiker Energi AS (ØEE) og "reelt sett" (via avtale med ØEE) de tre vannverkene (Glitrevannverket, Vestfold Interkommunale Vannverk og Øvre Eiker kommunes vannverk som "EVIKS") søkte Norges vassdrags– og energidirektorat (NVE) om konsesjon til å tappe et antall liter pr sekund, og andre forhold rundt dette.

 

Når konsesjonssøknad mootas i NVE, legger NVE den ut til høring, mottar høringsmerknader, og vurderer deretter fordelen av tiltaket mot ulempene ift almenne og andre hensyn. NVE tildeler deretter konsesjon på nærmere fastsatte vilkår, eller avslår søknaden. Avgjørelsen i NVE kan ankes til Olje– og energidepartementet (OED).

Konsesjonssøknaden

NVE mottok søknad fra Øvre Eiker Energi AS (ØEE) via deres advokat datert 27.06.2003, med følgende overskrift:

 

 

Selve søknaden var på 23 sider samt fire vedlegg, og ble lagt ut til offentlig ettersyn ved hhv Herredshuset i Hof og Rådhuset i Øvre Eiker. EVI-Styret kan også skaffe kopi av søknaden ved behov.

 

NVEs Kunngjøring av søknaden gjengis nedenfor.

 

 

Det ble altså søkt om:

 

-         900 liter pr sekund som normaluttak

-         1400 liter pr sekund som "planlagt vedlikeholdsuttak" med inntil et halvt års varighet

-         2400 liter pr sekund i "krisesituasjoner" med inntil en ukes varighet

-         senking av vannstanden i naturreservatet i Fiskumvannet med inntil 50 cm i hekketiden

-         "forskyvning" (!!) av hekketiden (med fem dager senere start enn dagens konsesjon)

Høringsfristen ble endret til 1. november 2003 – EVI leverte uttalelse

Høringsfrist var opprinnelig som det framgår av kunngjøringen 01.10.2003. Høringsfristen ble senere flyttet til 01.11.2003. EVI leverte innen høringsfristen to høringsuttalelser – én fellesuttalelse om almenne interesser sammen med tolv andre organisasjoner i vassdraget, og én fellesuttalelse om grunneierforhold med bondelagene i Hof og Øvre Eiker. Vi takker medlemmer og andre for synspunkter underveis.

Konsesjon av 2004

NVE behandlet konsesjonssøknaden og vurderte de innkomne høringsuttalelsene.

 

... ikke oppdatet herfra ennå – vil bli gjort etterhvert! Inntil da: Se Nyhetsssiden.

 

Endelig Konsesjon av 2005

 

... ikke oppdatet herfra ennå – vil bli gjort etterhvert! Inntil da: Se Nyhetsssiden.

 

 

Til toppen av siden