Om Konsekvensutredningen (KU-en)

Konsekvensutredning om Eikern som drikkevannskilde

Den  nye vannledningen til Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) – diameter 1 meter

Grunnlaget for utredningen (KU) og tilleggsutredningen (TKU)

Sitat direkte fra ”Sammendragsrapporten”

Eikeren er i dag drikkevannskilde for del av Øvre Eiker kommune med vanninntak i Sandbukta. Vannforsyningen i Øvre Eiker kommune forvaltes av Øvre Eiker Vannverk, og er eid direkte av kommunen. Farris i Larvik kommune er hoveddrikkevannskilde for Vestfold fylke. Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) er utbyggings- og driftsselskap for anlegget. Med unntak av Lardal, Larvik, Sande og Svelvik deltar alle kommunene i fylket i samarbeidet gjennom VIV. Dagens reservevannkilde, Akersvannet i Stokke, er ikke tilfredsstillende.

 

For å sikre vannforsyningen til eierkommunene fra to hovedkilder med god vannkvalitet planlegger VIV å ta i bruk også Eikeren som drikkevannskilde. Vannuttaket planlegges i det alt vesentlige innenfor dagens konsesjonskrav og krav til vannmengde i Eikeren, Fiskumvannet og Vestfosselva. Ledningen fra Eikeren knyttes sammen med eksisterende vannledning fra Farris ved Jarlsberg i Tønsberg kommune. Ledningsanlegget fra Kronlia i Holmestrand til Eikeren utløste krav om konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven.

 

Utredningen hadde to hovedkapitler:

 

1 Eikeren som drikkevannskilde

2 Ledningsanlegg med vanninntak

 

Hensikten med utredningen var å klarlegge om uttaket av drikkevann fra Eikeren og nødvendig ledningsanlegg med vanninntak kunne medføre vesentlige konsekvenser for miljø, natur og samfunn.  

 

Hof kommunestyre som ansvarlig myndighet behandlet ”Konsekvensutredning for Eikeren som drikkevannskilde” i møte 22.05.01 og vedtok at utredningsplikten var oppfylt for kapitel 2 ”Ledningsanlegg med vanninntak”. For denne delen av konsekvensutredningen ble det deretter utarbeidet sluttdokument i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

 

I samme møte vedtok kommunestyret program for tilleggsutredning av kapitel 1 ”Eikeren som drikkevannskilde”. Utvidelsen av konsekvensutredningen til en tilleggsutredning om samlet uttak til Vestfold og Buskerud kom etter krav om dette fra Buskerud fylkeskommune og Glitrevannverket (eid av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken). I programmet for tilleggsutredningen ble det derfor forutsatt at uttak av drikkevann til både Buskerud og Vestfold skal utredes.

 

Utredningsarbeidet er gjennomført som et samarbeid mellom vannbruksinteressene i Drammensregionen v/Glitrevannverket (GV) og Vestfold v/Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV).

 

Hof kommune er ansvarlig myndighet for arbeidet med tilleggsutredningen, GV og VIV er tiltakshavere og har hatt sekretariatsfunksjon.

 

Programmet omfatter det opprinnelige utredningsprogrammet for kapitel 1 utvidet og justert etter vurdering av høringsuttalelsene.

 

Både tidligere og nye utredningstema er dermed samlet i programmet for tilleggsutredningen, slik at denne rapport er komplett og omhandler alle forhold.

 

*

 

Sammendragsrapporten kan leses direkte på Øvre Eiker kommunes nettsider.

 

Offentlig ettersyn av KU/TKU-en

Utlysing av 14.11.2002

 

 

Forlenget høringsfrist til 15.03.2003

Høringsfristen er av Ansvarlig myndighet Hof Kommune ved e-post av 29.01.2003 forlenget til 15.03.2003.

Hva gjør EVI mht KU-en?

EVI har jobbet med høringsuttalelsen helt fram til forenget høringsfrist 15.03.2003. Høringuttalelsen er nå levert.

 

Til toppen av siden