Om Eikernvassdraget Interessentlag (EVI)

”For berørte andelshaveres interesser ...”

 

Eikern sett sørover fra Sand gård – disig dag tidlig i august

 

Formålet med EVI

Eikernvassdraget Interessentlag - gjerne forkortet EVI - har som formål å ivareta berørte andelshaveres interesser i Eikernvassdraget, herunder deres private rettigheter og næringsvirksomhet ved at Eikern tas i bruk som drikkevannkilde. Innsatsen i laget skjer på ren dugnadsbasis. Alle med næringsinteresser i Eikernvassdraget som føler seg berørt av eller har interesser i Eikernvassdraget kan bli medlem ved å tegne andel i laget. Organisasjoner og foreninger som arbeider og virker i samsvar med lagets målsettinger kan søke medlemskap, heter det i lagets Vedtekter.

Årsmøte og Styre

EVI avholder vanligvis årsmøte i perioden januar-april. Styret består av fem personer samt to varamenn. I tillegg kan det opprettes ”konsultative styremedlemmer” etter behov for å arbeide med spesielle oppgaver.

Innmelding

EVI er et andelslag, der det ved innmelding betales et andelsinnskudd – for tiden kr 750,- - samt at Styret kan innkreve en medlemskontingent med størrelse som fastsettes av Årsmøtet, for å dekke forventede løpende utgifter. For 2003 har årsmøtet vedtatt at det skal kreves inn kr 250,- i medlemskontingent.

 

Dersom du har næringsinteresser i eller er berørt av interesser i Eikernvassdraget og ønsker å melde deg inn i EVI, bes du ta kontakt med Styret, primært med Kasserer. Styret avgjør spørsmål om medlemskap. Innbetaling av andel og medlemskontingent skjer til

 

Eikernvassdraget Interessentlag BA (EVI)

v/Kasserer Bjørn Braathen

Tryterud gård, 3090 Hof

Kontonummer: 9710.48.70698

Mer informasjon

Medlemmer kan få kopi av årsmeldinger, regnskap, referater, rapporter og andre lagsdokumenter ved henvendelse til Styret.

 

Medlemmer kan også gå inn på våre interne medlemssider, og mottar nærmere informasjon om dette ved medlemsutsendelse - eller kan kontakte Styret for informasjon.

 

Eikern sett fra Gunhildrudknatten 568 m.o.h.

 

 

Til toppen av siden