Nyheter

Hva skjer nå i Eikernvassdraget?

 

Medlemmer som ønsker et møte kan kontakte styret, se «Kontakt oss» i menyen til venstre. 

Medlemmer må sende oss sin e-post slik at vi kan oppdatere medlemslisten.  

Noen av rapportene under må åpnes i et nytt vindu.  Høyreklikk på lenken, velg «Åpne linken i en ny fane».

 

6. april 2022. 

 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Denne har faktisk TILTAK.  Kanskje en ide for Eikernvassdraget også? 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivt-friluftsliv/id2842258/

 

 

Salting av veiene har større konsekvenser for miljøet enn antatt

https://forskning.no/miljo/salting-av-veiene-har-storre-konsekvenser-for-miljoet-enn-antatt/1988833?fbclid=IwAR0BUgwpMtbgRL0K39PgccU0Ds7z4nI9hlak0yNHFMZAHF8ggpUBCSll19o

 

 

Vann-nett om Loeselva 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/012-2133-R

 

 

18. november 2021. 

 

Vindmøller i Hof.  

 

Eikern er drikkevannskilde for 160.000 personer i Vestfold og 10.000 i Øvre Eiker.  De folkevalgte i Holmestrand må merke seg at EUs Vanndirektiv gjelder som norsk lov.  Planene i Vannportalen (se nedenfor) er en følge av dette.  Eikernvassdraget er under sterkt press og vannkvaliteten forringes hvert år (se rapportene nedenfor).  Holmestrand kommune  har også vedtatt en «sikringssone» rundt Eikern for å beskytte drikkevannskilden.  En utbygging av vindmøller vil kreve massiv sprengning og anlegg av veier.  Finmassene og Nitrogen fra anleggene vil renne til Eikern via Hakavika kraftanlegg (i Øvre Eiker kommune) eller til Hillestadvannet og derifra til Eikern.  En utbygging vil medføre 1.000.000 m3 sprengt stein. 

En eventuell utbygging av vindmøller må konsekvensutredes. 

Se også rapport  ISBN: 82-410-0358-7

Massedeponering av sprengstein i vannforurensningsvirkninger

https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_29.pdf

 

 

Det har kommet en ny rapport fra NIVA: 

Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2020 

 

Mye samme konklusjon som rapporten fra Norconsult. 

Året 2021 er ikke inkludert i repporten. 

 

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2823909?locale-attribute=no

 

 

Rapporter om Kommunale avløp 2019: 

 

I 2019 var det 2710 avløpsanlegg her i landet med kapasitet 50 personekvivalenter (pe) eller mer. Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen.     

De resterende innbyggerne var tilknyttet de om lag 330 000 små avløpsanleggene som er mindre enn 50 pe.  Disse består normalt av en enkel slamavskiller, eventuelt i kombinasjon med en form for etterfiltrering.

Totalt utslipp fra både store (> 50 pe) og små avløpsanlegg (< 50 pe), inklusivt en estimert lekkasje på ledningsnettet, lå i 2019 på cirka 1490 tonn fosfor og 19800 tonn nitrogen.  

 

I Aftenposten kunne vi lese at det hypermoderne renseanlegget på Bekkelaget i Oslo bare klarer å rense 70% og 90% av nitrogen og fosfor.  Og det bare når det ikke regner ...  

 

Folk spiser nitrogen og fosfor og pisser og driter nitrogen og fosfor. 

Det er ikke bare avrenning fra landbruket som forurenser. 

 

Disse rapportene vil ikke åpnes under EVI siden.  Kopier lenken (URL)  til en blank side, da kan du åpne rapportene. 

 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/kommunale-avlop-2019

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/okt/barekraftig-bruk-av-fosfor/id2433304/

 

 

 

12. oktober 2021. 

 

EVI styret fortsetter å overvåke Eikernvassdraget.  Hvert år kontrollerer vi manøvreringen av Eikern og Vestfosselva basert på data fra Øvre Eiker Energi. 

 

Norconsult har kommet med helt nye rapporter om tilstanden i vassdraget: 

 

Farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren med forslag til tiltak

 

Kort rapport:  

https://vestfoldvann.no/wp-content/uploads/2021/05/Kortversjon-av-Eikeren-hovedrapport-ver_J03-.pdf

 

og lang: 

https://vestfoldvann.no/wp-content/uploads/2021/05/Fartlegging-av-forurensingsrisiko-i-Eikeren-med-nedborsfelt_-ver.-J03.pdf

 

Konklusjonen er at den største forurensningen kommer fra 1370 spredte kloakkanlegg, deretter landbruket og til sist de tre kommunale kloakkrenseanleggene i Holmestrand kommune (inkludert Hof). 

 

Det siste året har den store nyheten vært forekomsten av cyanobakterier (blågrønnalger) i Eikern.  Disse produserte heldigvis ikke (kjente) giftstoffer (toksiner) denne gang.  Det var bra, for disse toksinene kan være ekstremt giftige.  Etter at cyanobakteriene har blomstret ferdig, vil det normalt ta 3 uker innen eventuelle toksiner har dekomponert. 

 

Dette var en advarsel til alle som tar drikkevann fra Eikern.  Cyanobakterier finnes i de øvre vannene i vassdraget og Hillestadvannet er GIFTIG.  Så giftig at folk og fe ikke får gå nærmere enn 50 meter fra vannet.  De som er interessert kan lese mer om cyanobakterier i disse rapportene: 

 

Fra Mattilsynet og VKM 2021:

https://vkm.no/download/18.3aa5a08617a1a8ba34d8edc0/1624443386193/endelig_20210622_Vurdering%20cyanobakterier%20og%20cyanotoksiner%20i%20vann.pdf

 

Fra Folkehelseinstituttet 2010, rapport 4, Cyanobakterier  (blågrønnalger) 

Oppblomstring og toksinproduksjon. 

https://www.fhi.no/sys/sok/?term=cyanobakterier# 

 

Videre lages det store plandokumenter, nå for perioden 2022-2027, se Vannportalen: 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/ 

og

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/plandokumenter-vannregion-innlandet-og-viken/planperioden-2022---2027/

 

og  i Vann-nett: 

https://vann-nett.no/portal/ 

 

 

 

I årene 2017-2019 har vi fortsatt overvåkningen av Eikernvassdraget.  Styret er som før.

 

Øvre Eiker Energi har flyttet til Hokksund.  Men de har satt opp målere for vannstand og vannføring lett synlig på brua over Vestfossen.

 

Vi har hatt et møte med Øvre Eiker Energi spesielt om  dataformat på manøvreringen.  Dette har vært preget av mangelfulle data eller data i overveldende mengder.  Etter diverse triks med Excel har jeg komprimert 2018 her.  Antall dager med minstevannføring i 2018 er rekordhøyt. 

 

Våre medlemmer langs Loeselva hadde problemer med vannføring i 2018, men så var også sommeren 2018 eksepsjonelt varm og tørr.

 

Vedlagt følger en kopi av den signerte og tinglyste avtalen mellom Vestfold Vann (tidligere VIV) og grunneiere nærmest Eidsfoss.  VIV-avtale

 

Vi har også fulgt litt med vannkvaliteten i Hillestadvannet som er bekymringsverdig.  Men EVI har ikke medlemmer oppstrøms Eikern. 

 

EUs Vanndirektiv har etter lang tid også begynt å interessere våre lokale myndigheter.  Vannkvaliteten i Eikern er på topp, men noen få tilførselsbekker har fått anmerkning.  Spesielt gjelder dette Såsenbekken og Leirdalselva. 

 

Hof kommune har innført «sikringssone» langs Eikern.

EVI har bedt om en faglig begrunnelse for vedtaket. 

 

2016 ble ikke så rolig som forventet. 

 

Hof kommune innførte en «sikringssone» i den delen av Hof som grenser til Eikern nedstrøms Eidsfoss.  Vassdraget oppstrøms Eidsfoss (Bergsvannet, Vikevannet, Haugestdvannet og Hillestadvannet) har ikke fått en slik sikringssone. 

 

En sikringssone medfører ihht. brev fra Hof kommune at:

 

Det skal ikke etableres nye bygge- eller næringsområder i godkjente drikkevannskilders nedslagsfelt, med mindre det med konsekvensutredning klart kan dokumenteres at aktiviteten ikke kan medføre økt tilførsel av forurensning til vannkilden. Forslag til nye planer og tiltak skal høres hos berørte vannverkseiere og Mattilsynet.

 

Hof Kommune: Kommuneplanens arealdel for Hof 2015-2027_sikringsone

 

For EVI kan dette virke som en ny råderettsbegrensning som enten krever frivillig avtale med alle grunneiere eller ekspropriasjon.  I konsesjonen, gitt i 2005, gjelder følgende:

”I godkjenningen av Eikem til drikkevannsforsyning (fylkesmannen i Vestfold 08.07.03) er det forutsatt at det ikke vil bli behov for nye beskyttelsestiltak i nedbørfeltet.”

 

I tillegg har det vært et par saker i forbindelse med sprøyting av veikanter og skog som Mattilsynet har reagert på.  EVI har vært deltager på møte med partene i den saken som gjelder sprøyting av skog. Det er blant annet avdekket at Mattilsynet ikke kjenner godt nok til sitt eget regelverk og har tolket dette feil.  Det har også vært noen avisartikler i Jarlsberg Avis og Tønsberg Blad. 

 

EVI fant det derfor nødvendig å reagere.  Vi har sendt følgende brev: 

 

Brev_fra_EVI_til_Hof_kommune_2016-10-14 

 

Til våre medlemmer:  Husk at Eikern ikke er drikkevann, det er råvann (av meget god kvalitet).  Drikkevann er behandlet vann etter renseanlegget. 

 

Ta gjerne kontakt med styret i EVI for innspill. 

Send e-post til:  bb@tryterud.no 

 

 

Manøvrering av vassdraget i 2015 var ikke uten avvik og dette skal vi også påpeke. 

 

 

Årsmøte i EVI avholdt 18. mars 2015 på Fossesholm.

 

Referat fra EVI årsmøte 2012, 2013 og 2014, årsberetning, valg, regnskap

 

For direkte kontakt med styret i Eikernvassdraget Interessentlag (EVI)

kontakt Bjørn Braathen på E-post:  bb@tryterud.no 

 

Årsmøte i EVI avholdt 1. mars 2012 på Fossesholm.

 

Referat fra EVI årsmøte 2010 og 2011, årsberetning, valg, regnskap

 

 

Litt annet knask: 

Forvaltningsplan for Fiskumvannet

 

EU Vanndirektiv

 

EUs Vanndirektiv og innspill fra landbruket

 

Eeutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2010

 

Årsmøte i EVI avholdt 12. april 2010 på Fossesholm.

 

Referat fra EVI årsmøte 2009, årsberetning, valg, regnskap

 

Regnskap 2009 med signatur i farger

 

 

Aktiviteter i 2009:

 

Brev til Fylkesmannen, EUs Vanndirektiv og innspill fra landbruket

 

Forvaltningsplan for Fiskumvannet, etter våre kommentarer

 

Ny styreleder i VIV (Jarlsberg Avis)

 

Spennende krepsdyr funnet på Eikerns bunn

 

EVI svar til Godt Vann Drammensregionen

 

 

 

Vedtekter for EVI fra 2000

 

Årsmøte i EVI - Tirsdag 2009-04-14 klokken 19 på Fossesholm. 

Referat fra årsmøtet 2007-2008. 

 

 

Årsmøte 2007 i EVI avholdes onsdag 11. april kl 19

10.04.2007

Årsmøte i EVI avholdes onsdag 11. april 2007 kl 19:00 på Karlsvang, 3322 Darbu. Innkalling skal være sendt ut til alle medlemmer i god tid. Det blir bl.a en gjennomgang av erfaringene med kjøringen av kraftverket i Vestfossen i 2006, basert på mottatte tall fra Øvre Eiker Energi AS. Enkel bevertning. Vel møtt!

Offentlig eierskap til vann- og avløpsinfrastruktur foreslås lovregulert

05.03.2006

NOU:6 2006 ”Når sikkerheten er viktigst” ble 5. april framlagt som en enstemmig utvalgsinnstilling. Av pressemeldingen framgår det bl.a at det foreslås at offentlig eierskap til vann- og avløpsinfrastruktur lovreguleres. Rapporten (side 123) angir følgende (sitat): "Utvalget vil på denne bakgrunn anbefale at VA-virksomhetene skal være i offentlig eie. Det hersker noe usikkerhet med hensyn til om det kan komme overnasjonale føringer når det gjelder liberalisering av VA-tjenestene. Utvalget vil derfor anbefale at offentlig eierskap til VA-infrastrukturen blir regulert gjennom lov i Norge."

VIV planlegger vedlikeholdstapping fra Eikern fra september 2006

24.01.2006

Sandefjords Blad skriver i dag at VIV planlegger vannforsyning til Vestfold kun fra Eikern fra september 2006 og mot utgangen av året, ifm arbeider på den nye motorveitraséen for E18 mellom Langåker og Bommestad, da vannforsyningen fra Farris via Seierstad må kuttes nordover i Vestfold. Konsesjonen for vannuttak fra Eikern sier at det samlede vannuttaket ved planlagt vedlikehold ”skal være inntil 725 000 m3 pr uke (ca 1199 liter pr sekund). Planlagt vedlikehold skal så langt praktisk mulig skje i perioden 1. oktober til 1. mai.”. NVE tolker konsesjonen.

Øvre Eiker Energi (ØEE) har tiltrådt NVEs konsesjon!!! kan det tappes ...

04.10.2005

Øvre Eiker Energi AS (ØEE) har ved brev av 04.10.2005 til NVE akseptert (tiltrådt) NVEs konsesjon av 11.04.2005, og har samtidig sagt fra seg den gamle konsesjonen av 08.04.1983. DA kan man så smått begynne å forberede reell tapping fra Eikern, og tenke driftssituasjon ...

Vannbevegelsens klage på konsesjonsvedtaket tas ikke til følge

26.09.2005

Olje- og energidepartementet (OED) har i brev av 26.09.2005 avslått Vannbevegelsens klage på NVEs konsesjonsvedtak av 11.04.2005. All klagebehandling er derved avsluttet, og konsesjonen er endelig.

Eidsfoss vannverk åpnet med mye moro – driftstapping først fra 2006

22.09.2005

Eidsfoss vannverk ble i dag åpnet med stor festivitas, mange fine taler fra både vannverkskonsulent Ræstad, Vannverkssjef Mollatt og Fylkesmann Mona Røkke - og mye moro, bl. ”Eventyret om Eikern” fra EVIs tidligere leder Per Aker, og overrekkelse av både karikaturtegningen ”Vanndalene” og flere flasker med hjemmetappet og etikettert ”Royal Eikern”. Tønsbergs Blad hadde også en artikkel. Igangkjøring av anlegget og prøvedrift av anlegget i Eidsfoss vil foregå ut året. Anlegget skal etter planen settes i permanent drift i første del av 2006, med forsyning til medlemskommunene i VIV. Men først må ØEE tiltre konsesjonen ...

De 13 samarbeidende foreninger påklager ikke NVEs konsesjon av 11.04.2005

23.05.2005

De 13 samarbeidende foreninger i Eikern-saken har gjennomgått NVEs konsesjon av 11.04.2005, og har etter en totalvurdering kommet til at konsesjonsvedtaket ikke påklages til OED, da vi for flere viktige forhold er gitt medhold i vår klage på konsesjon av 07.10.2004, bl.a er minstevannføring i Vestfosselva nå gjort tilsigsuavhengig, konsesjonsformål og –område er beskrevet, og 18,30-kravet om sommeren er fortsatt gjeldende, selv om tilføyelsen ”så vidt mulig” er inntatt for å ta høyde for de aller tørreste årene (iht NIVAs simuleringer inntrer problem med 18,30-kravet størrelseorden én gang pr 20 år. Normal uttaksmengde på 600 l/s må også nedtrappes og hvis nødvendig stoppes når vannstanden nærmer seg kote 18,30 om sommeren . VIV må da tappe mer fra Farris. Selv om vedtaket ikke er påklaget, er det sendt et felles brev til NVE som redegjør for hvordan vi tolker konsesjonen.

Eikern uten lokal styring

12.05.2005

Eikeravisa-Egeren har i dag et større oppslag om Eikern-konsesjonen og Øvre Eiker kommunes rolle i saken.

Pressemelding

11.05.2005

EVI har idag sendt ut en pressemelding om NVE-konsesjonen og Øvre Eiker kommunes rolle.

Ehhh, NETTOPP Pilt, løse tråder ER lange ...

11.05.2005

Neida, det ble visst ikke noen kommunestyrebehandling av NVE-konsesjonen til Øvre Eiker Energi likevel. Konsesjonen og EVIKS-avtalen skal kun behandles adminstrativt (!) i Øvre Eiker kommune, og dermed får ikke politikerne i kommunen forelagt seg en konsesjon som på en rekke punkter avviker vesentlig fra hva de hadde forutsatt i 2003, og som de hadde hatt en mulighet til å mene noe om i en eventuell klage.

Øvre Eiker kommune behandler EVIKS-avtalen på nytt

27.04.2005

Formannskapet i Øvre Eiker kommune behandler 4. mai på nytt EVIKS-avtalen (Sak PS 26/05), med bakgrunn i NVEs meddelte konsesjonsvedtak av 11.04.2005. EVIKS skal nå ikke lenger eie anlegg. Glitrevannverket skal faktisk fortsatt være med (!) - formodentlig i håp om en framtidig konsesjon i Eikern, som allerede med all mulig tydelighet gjennom 19 simuleringer fra NIVA og NVEs konsesjonsbehandling er vist å ha mer enn nok problemer med å klare konsesjonens uttak på 600 liter pr sekund til VIV og ØEK. Glitre er nå inne i EVIKS med 5% eierandel. Fordeling (NB! Kun fordeling, ikke begrensning i uttaksmengden!) av konsesjonens 600 l/s mellom ØEK og VIV skal nå skje med NVE som ankeinstans (tidligere var dette ØEE). Eikern-fondet er strupet til max 1 øre pr kubikkmeter. ”Max” går her på at det er lagt inn en reveutgang i teksten for at det ”ikke skal bygges opp en kapitalbase i fondet som ikke står i rimelig forhold til de formål som Eikeren-fondet skal fremme”. Hvem som tolker ”rimelig” her er ikke angitt.

Merkelig presseoppslag

27.04.2005

Drammens Tidende har i dag en artikkel om Eikern der Fylkesmannen siteres på at krav i den nye konsesjonen om at minstevannføringen i Vestfosselva ikke skal gjøres tilsigsavhengig skulle føre til lavere vannstand for bading om sommeren. Her må noen ha stokket kortene litt for friskt. ALLE utførte simuleringer fra NIVA i Eikern-saken (19 stk) er basert på at minstevannføring på 1300 liter pr sekund skal holdes uansett tilsig – dette formaliseres nå i konsesjonen, slik at man slipper risikoen for tørr elv om sommeren. Iht NIVAs tall er det hele 50 dager om sommeren da det ikke er tilsig. Det som er nytt i konsesjonen er at 18,30-kravet om sommeren er gjort noe mindre absolutt, men det er fortsatt krav om at den ”såvidt mulig” skal holdes over kote 18,30, dvs det stilles klare krav til konsesjonæren om å gjøre det som er fysisk mulig for å holde dette nivået, herunder å tappe fra Farris i størst mulig grad når vannstanden nærmer seg 18,30 om sommeren (som angitt i begrunnelsen for vedtaket). Iht NIVAs siste simulering er det kun i de aller verste årene at vannstanden vil gå noe lavere – registert nivå i simuleringen for ”worst case” er kote 18,22, dvs 8 cm lavere enn 18,30-kravet. Med den nye konsesjonens krav vil man heller måtte holde noe høyere sommervannstand enn i dag, til glede for bl.a frilufts-, båt- og badeliv.

Opp mot 17 000 liter bensin og diesel rant ut ved Krøderen

18.04.2005

Så har det skjedd ved Krøderen det som er et av skrekkscenariene for både Eikern og Farris som drikkevannskilder – opp mot 17 000 liter bensin og diesel (!!!) rant lørdag kveld ut ved Krøderen etter at en tankbil veltet på riksvei 7 ved Ørgenvika mellom Hønefoss og Nesbyen tidligere på dagen. Nå luftes jordsmonnet for å fjerne lukt fra utslippet, og Statoil står parat til å bytte ut all infisert masse i området dersom det blir fare for at bensinen skal sige ut i fjorden. Faren for forurensning er imidlertid ikke over.

Ny konsesjon fra NVE foreligger nå – forbedring nedstrøms

11.04.2005

NVE har i dag tildelt ny konsesjon til Øvre Eiker Energi AS (ØEE). Konsesjonen bygger på konsesjonsvedtaket av 07.10.2004, men er endret på noen viktige punkter. Sommervannstanden skal som før normalt holdes over kote 18,30, men nå med presiseringen ”så vidt mulig”, hvilket åpner for et visst tolkningmonn i de aller vanskeligste årene dersom ØEE har manøvrert så godt det er mulig med den nedbør som har vært. Hensikten med endringen er særlig å tilgodese interessene nedstrøms bedre. Vannføringen i Vestfosselva skal fra nå være minst 1,3 m3/s” uansett tilsig, og periodene under 5 m3/s skal begrenses mest mulig. Vannuttaket er som før ca 600 liter pr sekund i normalsituasjon, mens vedlikeholds- og kriseforsyning er satt til 1200 liter pr sekund. Det er videre presisert i begrunnelsen for vedtaket at vannuttak i størst mulig grad skal skje fra Farris når vannstanden nærmer seg kote 18,30 om sommeren, og at omfattende jordvanning fra ledningsnettet ikke kommer inn under alminnelig vannforsyning som det er søkt om. Forsyningsområdet er begrenset til vannverkets ”naturlige virksomhetsområde”, hvilkes må sies å være Vestfold i tillegg til Øvre Eiker. Det er tatt inn standardkrav mht vedlikeholdsplikt i Vestfosselva. Kravet i naturreservatet er som før konstant vannstand i hekkeperioden (etter tolkning av Fylkesmannen), og 18,30-kravet om sommeren bør fortsatt kunne ivareta storørretstammen de fleste år. Kopi av konsesjonen kan fås fra EVI-styret.

 

Det er gitt klagefrist tre uker fra mottak – for EVIs del vil det si at klagefrist er i begynnelsen av mai. Dette er for EVI en knapp frist nå midt i våronn-perioden, særlig siden vi også ønsker å få til en felles vurdering fra de 13 samarbeidende organisasjonene i Eikern-saken samt diskutere framtidig felles opptreden i driftssituasjon. Etter søknad til NVE er EVI gitt utvidet klagefrist til 23.05.2005. Medlemmer som har synspunkter på konsesjonen bes kontakte EVI-Styret snarest for at vi skal kunne samordne synspunkter i tide.

Eidsfoss vannverk planlegges åpnet i september

22.03.2005

22. september åpner Vestfold interkommunale vannverk (VIV) sitt nye vannverk i Eidsfoss, skriver Sandefjords Blad i dag.

Forhandlinger avsluttet uten enighet – ny konsesjon fra NVE forventes i april

10.03.2005

I møtet 9. mars mellom de 13 samarbeidende organisasjoner ble siste utkast til mulig fellesbrev mellom partene framlagt for diskusjon og konklusjon. For flere av punktene i utkastet var det ikke oppnådd enighet om innhold mellom partene. Møtet avklarte at det framlagte innhold i utkast til fellesbrev ikke var forpliktende nok og noe uklar for viktige interesser i vassdraget. Klage av 30.11.2004 med senere utdypinger opprettholdes derfor inntil ny konsesjon foreligger fra NVE. Det antas at NVEs nye konsesjon kan foreligge noe etter påske, antageligvis i april.

Fellesmøte mellom 13 samarbeidende foreninger

08.03.2005

Det blir fellesmøte mellom de 13 samarbeidende foreninger i Eikern-saken onsdag 9. mars kl 19.

Forhandlingsmøte mellom partene

01.03.2005

ØEE, VIV, og EVI på vegne av de 13 samarbeidende foreningene har i dag hatt et forhandlingsmøte for å se om det kan være grunnlag for eventuell avtale eller fellesuttalelse overfor NVE. Utkast til tekster blir sendt mellom partene for å se om det kan oppnås enighet. EVI må uansett framlegge overfor de samarbeidende foreninger eventuelle forslag til løsninger fra ØEE/VIV. Utfallet av disse diskusjonene er helt åpen inntil fellesmøte er avholdt 9. mars.

Møte med NVE

14.02.2005

Partene – Øvre Eiker Energi AS (ØEE), Vestfold interkommunale vannverk (VIV) og Eikernvassdraget Interessentlag (EVI) på vegne av de 13 samarbeidende foreningene har i dag hatt et møte hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Oslo for å diskutere situasjonen. NVE kommer trolig til å utforme en justert konsesjon rundt påske, som så blir sendt ut på ny høring til berørte parter. Partene avtalte et forhandlingsmøte hos ØEE 1. mars.

”Vannrøret forsvant i dypet” – men tappetillatelsen mangler ...

26.01.2005

Mandag kveld forsvant den 2,2 kilometer lange inntaksledningen som skal bringe vann til store deler av Vestfold 70 m ned i Eikeren, skriver Jarlsberg Avis 20. januar (s. 12).  Samtidig siteres prosjektleder Jan Morten Jansen på at det ikke vil være mulig å tappe Eikern-vann i springen ”før nærmere jul 2005”.

 

VIV med vannverket i Eidsfoss har ennå ikke fått tillatelse til å tappe drikkevann fra Eikern av NVE. Situasjonen er nå slik at konsesjonssøker Øvre Eiker Energi AS (ØEE) har fått men ikke tiltrådt NVEs konsesjon av 07.10.2004. ØEE har i prinsippet tre år til å vurdere om de vil tiltre konsesjonen. Samtidig foreligger det klage til NVE på konsesjonsvedtaket fra bl.a de 13 samarbeidende foreninger (herunder EVI). Så lenge man ikke finner en forhandlet løsning mellom partene, vil klagesaken gå sin gang overfor OED - Olje- og energidepartementet (kanalisert via NVE Region Sør). ØEE har parallelt søkt NVE om ”midlertidig tillatelse” etter den gamle konsesjonen av 08.04.1983, noe EVI har meddelt NVE at bestrides, og at ØEEs søknad om ”midlertidig tillatelse” må avvises.

 

EVI har fått gjennomført supplerende hydrologiske simuleringer fra NIVA, som etter EVIs oppfatning viser at vassdraget lar seg manøvrere slik at de viktige allmenne interessene i vassdraget i overveiende grad lar seg ivareta samtidig som intensjonene i konsesjonens betingelser (bl.a sommervannstand på kote 18,30) oppfylles. Dette betinger at vannverkene tapper 150 l/s i de kritiske sommermånedene fra Eikern (600 l/s resten av året), og tapper mer fra Farris da, slik vannverkene angir at de kan gjøre. Med ”allmenne hensyn” mener vi her bl.a konstant vannstand i hekketiden for fuglereservatet i Fiskumvannet, vannstand på over kote 18,30 om sommeren for bade-, båt- og annet friluftsliv, minst mulig minstevannføring (1,3 m3/s) i Vestfosselva og Loeselva men ihvertfall 1,3 m3/s uansett tilsig, og vannstand om høsten over kote 18,40 til gyteoppgang for storørreten i Eikern.

Flere presseoppslag

21.12.2004

Jarslsberg Avis følger i dag opp med ytterligere en artikkel om de 13 foreningenes klage, og en uttalelse fra ordfører Anders Werp i Øvre Eiker kommune.

Presseoppslag om Eikern-saken

20.12.2004

Både Drammens Tidende og Sandefjords Blad skriver i dag om Eikern-saken, ut fra to ulike vinklinger. DT refererer den felles klagen som 13 foreninger (heriblant EVI) står bak, mens ”Vannbevegelsen” skriver i SB om praktiseringen av offentlighet i VIV ifm ”EVIKS” selskapsavtalen.

Klage på konsesjonsvedtak sendt

30.11.2004

EVI har sammen med de øvrige samarbeidende foreninger i Eikern-saken nå sendt klage på NVEs konsesjonsvedtak av 07.10.2004. Klagen er basert på ny simulering fra NIVA av et uttak på 600 l/s med konsesjonsvilkårene som rammebetingelser. Før klagen ble sendt er det forsøkt å komme til en forhandlet løsning med ØEE, VIV og ØEK i saken. Disse forhandlingene har dessverre ikke ført fram innen klagefristen, men EVI er fremdeles åpne for å føre slike forhandlinger.

Kontrakten på vann- og avløpsanlegget i Eidsfoss utlyst

17.11.2004

VIV har utlyst konkurranse om tilbud på nytt vann- og avløpsanlegg for tilknytning av Eidsfoss vannverk, fremtidig boligområde, samt eksisterende bebyggelse i Eidfoss. Kontrakten omfatter ledninger for vann, spillvann og overvann, samt trekkerør for fiberkabel. Prefabrikkert pumpestasjon inngår i egen entreprise. Frist for innlevering av tilbud er 15.12.2004.

Konsesjonen fra NVE foreligger nå!

07.10.2004

NVE har i sitt vedtak av 07.10.2004 gitt Øvre Eiker Energi AS (ØEE) tillatelse til regulering og uttak av vann fra Eikern til kraftproduksjon og vannforsyning. Vannuttaket er satt til 360.000 m3/uke (tilsvarende 595,2 liter pr sekund). I vinterhalvåret (oktober-april) skal vannstanden i Eikern og Fiskumvannet være over kote 17,50, i sommerhalvåret (mai-september) skal vannstanden være over kote 18,30. Vannstanden i naturreservatet i Fiskumvannet skal holdes konstant i den grad dette er teknisk mulig i perioden 5. mai til 10. juli (hekkeperioden). Vannføringen i Vestfosselva settes til minimum 1,3 m3/s, men periodene med vannføring under 5 m3/s skal begrenses mest mulig i sommerhalvåret. Det er henvist til at konsesesjonæren plikter å følge nærmere bestemmelser fra Fylkesmannen mht naturforvaltning (bl.a for å ivareta storørretstammen). NVE bemerker dessuten at siden konsesjonær har vedlagt en tappestrategi til søknaden, er denne også bindende for konsesjonshaver.

 

Konsesjonen er på totalt 84 sider – de fire første sidene med selve vedtaket kan leses her. Den fullstendige teksten (ca 4MB, tar noe tid å laste ned) kan evt hentes her.

 

EVI har igangsatt sine vurderinger av konsesjonens virkninger i vassdraget, og kommer til å vurdere nøye om det er grunnlag for klage. Det avgjørende for EVI er om den gitte konsesjon gir en virkning som er innenfor vassdragets tåleevne. Styret vil informere medlemmene i EVI nærmere om de vurderinger som gjøres og i nødvendig grad søke råd blant medlemmene underveis.

 

Det er i utgangspunktet 3 ukers klagefrist, dvs fristen er primo november. EVI vil vurdere å søke utsatt frist, for å kunne behandle saken forsvarlig ift våre medlemmer og samarbeidende foreninger.

Grunneieravtale om legging av ledningen

06.10.2004

Jarlsberg Avis skriver i dag at naboer av Eikern er i ferd med å få en avtale med Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) om legging av ledning i vannet. EVI bistår sine medlemmer ifm forhandlingene om denne avtalen.

”Helhetlig vannmiljø” med 900 l/s fra Eikern?

13.09.2004

Det er nylig avholdt konferanse ”Verdiskaping langs vannkanten” i Drammen. 19. august møtte 150 representanter fra offentlig og privat sektor på vannmiljøkonferanse for å drøfte ”en felles verdiskapende utvikling” innen ni kommuner i Drammesregionen. Prosjektene skal inkludere kultur, næringsvirksomheter, bolig, kompetanseutvikling etc. ”Målet er å bli en anerkjent internasjonal vannregion” skriver Øvre Eiker kommune på sine nettsider, og legger også ut presentasjonen holdt av Øvre Eiker kommunes Ordfører Anders Werp på konferansen. Den skriftlige presentasjonen inneholder ikke så mange foiler, men vi merker oss at det fortsatt snakkes om et uttak på 900 l/s fra Eikern via ”EVIKS” (Eikern Vannverk IKS). Når nå NVEs avgjørelse i konsesjonssaken trolig nærmer seg avgjørelse, får vi se om dette er realistisk eller ikke. EVI mener som kjent at et uttak på 900 l/s er alt for stort ift vassdragets tåleevne. Hva som konkret menes med at ”Ingen annen region i Europa har et mer helhetlig vannmiljø enn Drammensregionen” skulle vi også gjerne ha oppklart. Det høres ihvertfall flott ut ..., og hvis det er riktig, skulle det ytterligere understreke viktigheten av at Eikern tas godt vare på, bl.a med et vannuttak som er bærekraftig!

Konsesjonssaken for VIV nærmer seg avgjørelse i NVE?

31.08.2004

Jarlsberg Avis skriver i dag om ”Vannbevegelsen”s søknad til NVE om uttak av 500 liter pr sekund ”reservevann” fra Eikern. Denne søknaden er nå til behandling hos juristene i NVE sentralt. NVE Region Sør i Tønsberg uttaler samtidig at de (sitat) ”regner med at konsesjonssøknaden fra Øvre Eiker energi vil få en avgjørelse i løpet av kort tid”.

Artikkel om Eidsfoss vannverk

05.08.2004

Tønsbergs Blad har i dag en artikkel om status på byggingen av Eidsfoss vannverk. Uttalelsen om at ”her skal det pumpes 1200 liter vann i sekundet” får man vel anta er ment som et anslag over normal max-kapasitet på ledningen – og ikke hva som faktisk skal tappes, noe som fastlegges av NVE i konsesjonen. Øvre Eiker Energi AS (ØEE) har som kjent søkt om 900 l/s, mens EVI mener 4-500 l/s er det maksimale vassdraget tåler, jf EVIs deltagelse i felles høringsuttalelse i konsesjonsrunden.

Arbeidet med VIVs inntaksledning utlyst

09.06.2004

VIV har nå utlyst arbeidet med ny inntaksledning i Eikern. Startdato for arbeidet er i utlysingen angitt til 21.09.2004, og sluttdato 26.05.2005. Før arbeidet kan starte, må imidlertid avtalene med grunneierne om rettighetene til legging av ledningen på deres eiendom på Eikerns bunn være avklart, herunder eventuelle klausuleringer i ”nærområdet” til vanninntaket. EVI bistår sine medlemmer i denne saken.

Årmøtet i EVI avholdt – kontinuitet i Styret

02.04.2004

Årsmøtet ble som vanlig avholdt på Karlsvang, og det ble drøyt to timer med mye Eikern-informasjon fra både Styret og vår advokat Karl Wahl-Larsen – samt nyttige diskusjoner. Årsmøtereferat kommer etterhvert. I Styret fortsetter Per Aker som leder – med noen få endringer i resten av Styret.

Vi minner om Årsmøtet i EVI ...

30.03.2004

... som avholdes på Karlsvang på Darbu torsdag 1. april 2004 kl 19:00 (dette er ingen aprilspøk). Innkalling og Årsmelding er sendt pr post til alle medlemmer. Vi oppfordrer alle medlemmer som har mulighet til det om å møte. Det blir bl.a orientering om pågående konsesjonsbehandling av ØEEs søknad. Enkel servering.

Nytt brev til NVE i Eikern-saken

10.03.2004

Vannverkene skrev 10. februar et brev til Fylkesmannen i hhv Vestfold og Buskerud om regional vannsforsyning fra Eikern. Øvre Eiker Energis (ØEE) advokat skrev 21. januar et brev til NVE med kommentarer til innkomne høringsuttalelser i Eikern-saken. Dessuten er det framlagt en justert ”Tappestrategi”. Siden EVI er både direkte omtalt og indirekte berørt av brevenes innhold ifm konsesjonssaken, har vi funnet det riktig å gi en reaksjon i form av et brev til NVE av 10.03.2004.

Høye forekomster av miljøgifter i Drammensvassdraget

04.03.2004

Fisk fra Mjøsa har fortsatt oppsiktsvekkende høye konsentrasjoner av de nye miljøgiftene "bromerte flammehemmere". I sedimenter fra Drammensvassdraget og Drammensfjorden finnes også høye konsentrasjoner av bromerte flammehemmere og andre nye miljøgifter som klorerte parafiner. Dette går fram av en undersøkelse som NIVA, NILU og Jordforsk har gjennomført for SFT og Mattilsynet.

Grunneierne rundt vanninntaket ønsker klarhet om ”nærområdene”

21.02.2004

Jarlsberg Avis skriver i dag om at de berørte grunneierne rundt VIVs planlagte vanninntak ved sydenden av Hesthammerøya har skrevet et brev der de ber om nærmere informasjon om hva vanninntaket vil medføre for grunneierne, bl.a hvordan ”nærområdet” skal defineres. EVI bistår etter ønske våre medlemmer som er berørte grunneiere i saken.

Brev til NVE med kommentarer og presiseringer

09.01.2004

EVI har i dag sendt et brev til NVE med kommentarer og presiseringer, etter at det har vært en del politiske etterspill etter høringsfristen i Konsesjonsrunden.

Apropos vanneksport: Israel skal hente vann fra Tyrkia med tankskip

07.01.2004

Nationen og Vårt Land refererer i dagens avis at det nå er inngått en avtale mellom Israel og Tyrkia om salg av vann fra Tyrkia via spesialbygde tankskip til Israel. Avtalen gjelder salg av 50 millioner kubikkmeter vann årlig de neste 20 år til en kostnad på over sju kroner pr kubikkmeter. Så helt tatt ut av løse lufta er ikke tanken om at vann kan bli en handelsvare og at vanneksport pr skip kan være god business.

Søkerne seint i gang med kommunikasjon mot NVE

06.01.2004

I dagens Jarlsberg Avis redegjør NVE kort for at det er innkommet 24 høringsuttalelser i konsesjonsrunden, og at konsesjonssøkerne har kommet seint i gang med kommunikasjonen mot NVE. "Spørsmålet vil trolig stå om  mengden vann som skal tas ut ..." og "Det må bli et samarbeid mellom VIV, ØEE og Øvre Eiker kommune om saken" uttaler NVE. Les hele artikkelen i Jarlsberg Avis her.

Jarlsberg Avis: VIVs Styreleder åpner for framtidig eksport av Eikern-vann

11.12.2003

Jarlsberg Avis skriver i dag at VIVs Styreleder Erik Carlsen bekrefter at organisering av VIV som IKS gjør at VIV kan selge vann som en kommersiell vare. På et offentlig møte nylig ble det snakket om framtidig utskiping av Eikern-vann fra Slagentangen. Les hele artikkelen i Jarlsberg Avis. Dette understreker på nytt viktigheten av at vannverkenes forsyningsområde og –formål defineres klart i en evt konsesjon til uttak av drikkevann fra Eikern, slik EVI gjentatte ganger under Konsekvensutredningen og i Konsesjonsrunden har tatt opp og bedt om avklaring på, jf KU-utredningsprogrammets pkt 1.1.c, litra 3 "Forsyningsområder", men som vannverkene behendlig har unnlatt å besvare konkret til nå. Vi tar det for gitt at NVE stiller opp klare konsesjonsvilkår på dette punktet i en evt konsesjon til drikkevannsuttak, slik at formålet med uttaket begrenses til drikkevann innen vannverkets naturlige og beskrevne forsyningsområde – for VIVs del vil dette si nåværende Vestfold fylke.

Kopi av høringsuttalelsene mottatt fra NVE

19.11.2003

EVI har nå mottatt kopi av alle innkomne høringsuttalelser fra NVE. Styret kan skaffe papirkopi eller elektronisk kopi (PDF-fil) til medlemmer hvis ønskelig.

Rapport ”Sårbarhet i vannforsyningen”

14.11.2003

Høsten 2002 ble det fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) og NORVARs side tatt et initiativ overfor Justisdepartementet, Landbruksdepartementet og Helsedepartementet for å få en felles utredning for å vurdere sikkerheten i vannforsyningen i Norge. Det ble igangsatt et prosjekt i regi av DSB med et prosjektteam bestående av Aquateam AS, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Hjellnes COWI AS, og Scandpower Risk Management AS. Skriftlig dokumentasjon fra arbeidet finnes på Norconsults sider.

Felles høringsuttalelser er nå sendt NVE

27.10.2003

Samarbeidende parter i Eikern-saken – herunder EVI - har i dag via EVIs advokat Karl Wahl-Larsen sendt sin felles høringsuttalelse i konsesjonsrunden i Eikern-saken. EVI har stått for det praktiske sekretariatsarbeidet, men har ingen særstilling ift de øvrige parter. Lenke til vedleggene om "to uker tidligere vår" finnes på "Lenker"-siden.

 

EVI har i dag dessuten sendt felles høringsuttalelse sammen med Hof Bondelag og Øvre Eiker Bondelag knyttet til grunneierinteressene i Eikern-saken.

 

Vi takker alle som har bidratt til høringsuttalelsene.

Høringsfrist og fellesuttalelse nærmer seg

21.10.2003

Høringsfristen i konsesjonsrunden pr 1. november nærmer seg. Den utvidede fristen har gjort at det er blitt litt bedre tid til å koordinere en fellesuttalelse fra en rekke lag, foreninger, utvalg og organisasjoner i Eikern-saken. EVI kommer til å være en av underskriverne på denne fellesuttalelsen, som leveres NVE innen fristen. Selve uttalelsen legges ut på disse sidene så snart den er avgitt til NVE.

Miljøfiendtlig forvaltning i Øvre Eiker kommune

21.10.2003

EVI v/leder Per Aker har i dag et innlegg under ”Lesernes mening” i Bygdeposten under tittelen ”Miljøfiendtlig forvaltning i Øvre Eiker kommune”.

Fellesbrev til Kommunestyret i Øvre Eiker

14.10.2003

Samarbeidende lag/foreninger/utvalg/organisasjoner i Eikern-saken har i dag sendt et felles brev til Kommunestyret i Øvre Eiker vedrørende Øvre Eiker Energis (ØEE) konsesjonssøknad og godkjenning av avtalen med VIV og Glitrevannverket.

Ny høringsfrist i konsesjonsrunden er 1. november 2003

25.09.2003

Fristen for å sende høringsuttalelser til NVE i konsesjonsrunden er nå flyttet fra 01.10.2003 til 01.11.2003. EVI setter pris på - og mener vi trenger - noe bedre tid til å utforme og bearbeide våre synspunkter til høringsuttalelsen. Medlemmer (og andre) er derfor stadig velkomne til å ta kontakt med Styret for å gi uttrykk for synspunkter og komme med andre bidrag i prosessen. Mer om "konsesjonsrunden" her.

Større oppslag om Eikern-saken i Drammens Tidende

04.09.2003

Drammens Tidende har i dag et større oppslag om Eikern-saken. Les artikkelen i sin helhet her.

EVI med stand på Vestfossen Marken

VFM_Per
Hyggelig prat om Eikern på EVIs stand på Vestfossen Marken 2003
29.08.2003

Vestfossen Marken 2003 pågår i år fra fredag 29. til søndag 31. august. Blant mange stands finnes også EVI representert, midt i Storgata tvers overfor Kiwi. Hvis noen vil ha en prat eller ønsker mer informasjon skriftlig eller muntlig, er det bare hyggelig om noen stikker innom.

Konsesjonsrunden er i gang

01.07.2003

NVE har nå mottatt konsesjonssøknad fra Øvre Eiker Energi AS (ØEE) etter avtale med "EVIKS" om uttak til 900 l/s vannforsyning, samt søknad om å senke vannstanden i hekketiden med inntil 50 cm (!!) og om forskyvning (!!!) av hekkeperioden (be fuglene om å komme litt senere?). Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn av NVE ved Herredshuset i Hof og Rådhuset i Øvre Eiker. Kopi kan også fås ved henvendelse til EVI-Styret. Høringsfrist er 01.10.2003. Mer info på egne sider. Synspunkter mottas gjerne av EVI.

Øvre Eiker kommune vedtok EVIKS-avtalen mot to stemmer

18.06.2003

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i dag EVIKS-avtalen mellom Øvre Eiker kommune, Glitrevannverket og VIV, basert på et normaluttak på 900 l/s. Vedtaket ble fattet mot to stemmer, etter forutgående muntlig redegjørelse fra kommunens advokat Ingolf Vislie, der bl.a de 14 foreningers felles uttalelse av 5. juni om Eikern-saken ble omtalt. De 14 foreningene var ikke invitert til å redegjøre for sitt syn overfor kommunestyret før vedtaket.

Konsekvensutredningsrunden ferdig – KU-en godkjent

17.06.2003

Hof kommune som Ansvarlig myndighet godkjente i dag at utredningsplikten er oppfylt for konsekvensutredningen for Eikern som drikkevannskilde. Men samtidig påpeker kommunen som grunnlag for videre saksbehandling (konsesjonsrunden) at framtidig vannforsyning til Nedre Buskerud (Glitrevannverket) primært bør dekkes fra Holsfjorden – ikke Eikern - pga de ulemper et vannuttak på 900-2400 l/s synes å kunne medføre, at manøvreringsreglement/tappestrategi må fastlegges mer konkret av NVE ifm konsesjonsrunden, og at grunneierinteresser og Hof kommune må bli hørt og hensyntatt ved manøvreringen av magasinet.

Møte i Hof Kommune

16.06.2003

EVI har i kveld hatt en halvtimes gjennomgang /presentasjon av Eikern-saken sett fra vårt ståsted med partiene i Hof kommune. Kommunestyret i Hof kommune behandler sluttdokumentet for KU/TKU-en i sitt møte 17.06.2003.

Fellesuttalelse fra 14 lag og foreninger om Eikern-saken

05.06.2003

14 lag og foreninger som representerer godt over 1000 medlemmer i Hof og Øvre Eiker har i møte 5. juni samlet seg om en felles uttalelse om Eikern-saken. Uttalelsen er rettet til kommunestyrerepresentantene i Øvre Eiker, og henstiller til at kommunen vurderer et redusert vannuttak ifm behandlingen av EVIKS-saken i kommunestyret 18. juni. Kopi er sendt bl.a gruppelederne i Hof kommunestyre.

EVIs høringsuttalelse til Fylkesmannen i Vestfold er sendt

05.06.2003

EVIs høringsuttalelse til Fylkesmannen i Vestfold vedrørende VIVs søknad om godkjenning av Eikern som vannforsyningskilde etter Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) er i dag sendt.

EVIKS-avtalen utsatt i Øvre Eiker kommunestyre

21.05.2003

Behandlingen av selskapsavtalen for etableringen av ”EVIKS” (Eikern Vannverk Interkommunale selskap”) ble i onsdagens møte i Øvre Eiker kommunestyre enstemmig utsatt til neste kommunestyremøte, 18. juni, pga ønske om mer tid til partimessig behandling.

Rovdrift på Eikernvassdraget

20.05.2003

EVI v/leder Per Aker har i dag et innlegg under ”Lesernes mening” i Bygdeposten under tittelen ”Rovdrift på Eikernvassdraget”. Innlegget er en oppfølging etter ”Åpent brev” fra EVI til Øvre Eiker kommune i Bygdeposten 27.03.2003, og refererer også til ordfører Anders B Werps innlegg 08.05.2003.

Høring om godkjenning av Eikern som drikkevannskilde etter drikkevannsforskriften

08.05.2003

Fylkesmannen i Vestfold har idag sendt ut på høring VIVs søknad om godkjenning av Eikern som vannforsyningskilde etter Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Fylkesmannen har vurdert å samordne behandlingen av denne med NVEs behandling etter vannressursloven, men har i samråd med NVE kommet til at (sitat) ”dette ikke er hensiktsmessig i denne saken”. EVI er høringsinstans. Høringsfrist er 15.06.2003. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn i Øvre Eiker og Hof kommuner. Kopi av saksdokumentene (papir eller PDF-fil) kan også fås av EVI-Styret, dersom medlemmer ønsker dette.

Møte med NVE

10.04.2003

Styret i EVI og vår advokat Karl Wahl-Larsen har i dag hatt et nyttig forberedende møte med NVE Region Sør i Tønsberg ifm forestående konsesjonsbehandling av Eikern-saken.

Åpent brev fra EVI til Øvre Eiker kommune

27.03.2003

EVI v/leder Per Aker sendte 12.03.2003 et Åpent brev til Øvre Eiker kommune v/ordfører vedrørende kommunens rolle ifm drikkevannsuttaket fra Eikern. Brevet er inntatt i dagens utgave av Bygdeposten.

Møte med Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV)

25.03.2003

EVI har i dag hatt et uformelt møte med Vestfold Interkommunale vannverk (VIV) for gjensidig informasjonsutveksling og kontakt ifm Eikern-saken.

Høringuttalelsen for KU-en er levert!

15.03.2003

Høringsuttalelsen fra EVI ble i ettermiddag levert pr fax (og blir ettersendt pr post) til Ansvarlig myndighet Hof kommune fra vår advokat Karl Wahl-Larsen. Styret takker alle bidragsytere for innsatsen.

EVIs EVIs høringsuttalelse er på det nærmeste ferdig

13.03.2003

EVIs høringsuttalelse til Konsekvensutredningen om Eikern som drikkevannskilde er nå på det nærmeste ferdig. Vi avventer imidlertid innlevering helt fram til høringsfrist 15.03.2003, for å gi alle EVI-medlemmer anledning til å komme med eventuelle innspill i prosessen. Vennligst ta kontakt med en eller flere i Styret dersom du har noe du ”brenner inne med” som du mener vi må få med oss i uttalelsen.

Kommunestyrevedtaket – En provokasjon mot miljø og grunneiere!!!

08.03.2003

Dette er en provokasjon, sier Per Aker, leder for Eikernvassdraget Interessentlag (EVI), til Bygdeposten etter at Øvre Eiker kommune onsdag fattet sitt høringsvedtak til Konsekvensutredningen for Eikern som drikkevannskilde. Vedtaket er Ole Brumm-mentalitet på sitt beste (eller verste), er karakteristikken som gis etter at Øve Eiker kommune nå har gitt grønt lys for et normaluttak på hele 900 l/s, noe EVI mener er omtrent det dobbelte av hva som er forsvarlig ift Eikerns tålegrense. Det er ikke bare grunneierinteressene som må lide dersom dette skulle få gjennomslag – både fuglereservatet og gjengroinga i Fiskumvannet, storørreten i Eikern, vannføringa i Vestfosselva (med bl.a tilhørende luktproblemer) og bade- og båtlivet i vassdraget vil nok få merke at et slikt uttak ikke kan skje uten betydelige konsekvenser. Nå får vi sette vår lit til at ansvarlige myndigheter opptrer mer voksent enn det kommunen synes å gjøre, ved behandlingen av høringsmerknadene som kommer inn til fristen 15. mars. EVI er blant høringsinstansene, og vil selvfølgelig levere høringuttalelse.

 

Noen burde kanskje pugge vannbalanseligningen?

Innlegg i kommunestyrebehandlingen

06.03.2003

Bjørn Braathen, vararepresentant for Høyre (og forøvrig kasserer i EVI), framførte et kritisk innlegg/forslag til Formannskapet i Øvre Eikers innstilling til høringsuttalelse under kommunestyrebehandlingen onsdag 5. mars. Forslaget fikk fire stemmer under prøvevoteringen.

Brev etter møte med Øvre Eiker kommune

24.02.2003

EVI har i dag sendt brev etter møte 13.02.2002 med politisk ledelse i Øvre Eiker kommune, ved ordfører, formannskapets medlemmer og gruppeleder for SV. Kommunestyrets representanter får kopi av brevet.

Møte med Øvre Eiker kommune

13.02.2003

EVI har i dag hatt møte med politisk ledelse i Øvre Eiker kommune, ved ordfører, formannskapets medlemmer og gruppeleder for SV.

Oppsummering av NIVAs simuleringer

06.02.2003

EVI har mottatt oppsummerende notat fra Christen Ræstad til NIVA simuleringer etter av KU-en ble lagt ut.

Høringsfristen for KU-en utsatt

29.01.2003

Hof kommune som Ansvarlig myndighet for Konsekvensutredningen (KU-en) for Eikern som drikkevannkilde bekreftet i dag pr e-post at høringsfrist for tilleggsutredningen vil bli forlenget til 15.03.2003. EVI kommer til å arbeide med sin høringsuttalelse fram til forlenget høringsfrist.

Ny simulering fra NIVA igjen

29.01.2003

EVI har i dag mottatt fra Christen Ræstad nye simuleringer utført av NIVA, basert på alternativ kjøring av kraftstasjonen i Vestfossen.

EVI søker om utsatt høringsfrist for KU-en

23.01.2003

EVI har i dag via sin advokat Karl Wahl-Larsen søkt Hof kommune om utsettelse av høringsfristen for KU-en. Bakgrunnen for dette er at det fra NIVA er fremlagt tilleggsrapporter som synes å avvike fra den rapport som er lagt ut til høring, samt at vannverkene gjennom sin konsulent Christen Ræstad har reist tvil om riktigheten av underliggende rapport. Spørsmålet om hva Eikern tåler av vannuttak og spørsmålet om varigheten av minstevannføring i Vestfosselva er helt grunnleggende fakta som må være avklart før det kan gis en begrunnet uttalelse. Er det feil ved rapporten, vil uttalelsen også bli avgitt på feil grunnlag. EVI har derfor bedt om at alle uttaleinstanser får forlenget frist til minimum en måned etter at NIVA har bekreftet eller korrigert sin rapport.

Ny simulering fra NIVA

22.01.2003

EVI har i dag mottatt fra Christen Ræstad nye simuleringer utført av NIVA.

 

EVI har levert ”foreløpige punkter” til KU-en

19.12.2002

EVI har i dag levert et brev til Øvre Eiker kommune med våre ”foreløpige punkter” til KU-en. Brevet er også sendt til gruppelederne for partiene i Øvre Eiker (Frp, H, KrF, SP, Ap, SV).

 

EikernSundet

Eikern sett fra brua over Sundet – overskyet ettermiddag tidlig i april

 

 

Til toppen av siden