NVEs konsesjon av 2005

Konsesjonen i Eikern fra 2005

Følg denne linken til originaldokumentet:  

Konsesjon fra NVE til Øvre Eiker Energi AS (ØEE) av 11. april 2005:

 

Følgende krav framgår:  

-         Høyeste regulerte vannstand (HRV) i Eikern/Fiskumvannet skal være maksimum kote 19,00 (dvs 19 meter over havet).

-         Laveste regulerte vannstand (LRV) i Eikern/Fiskumvannet skal være minimum kote 17,50.

-         I perioden 1. mai til 1. oktober skal vannstanden i Eikern/Fiskumvannet så vidt mulig ikke underskride kote 18,30.

-         Sommervannstand over kote 18,30 vil iht utførte simuleringer føre til at storørretens krav til vannstand over kote 18,40 i perioden 15.10 til 15.11 skal kunne nås i de fleste år. Konsesjonen inneholder et krav til konsesjonæren om å etterkomme krav fra Fylkesmannen i Buskerud til naturforvaltning (herunder for storørretstammen).

-         I perioden 5. mai til 10. juli (”hekketiden”) skal vannstanden i naturreservatet i Fiskumvannet holdes konstant innenfor kote 18,30 – 19,00 i den grad dette er teknisk mulig. Fylkesmannen i Buskerud tolker hva ”konstant” betyr. I en observasjonsperiode på 11 år (1990-2001) var gjennomsnittlig senking av vannstanden i hekkeperioden 18 cm.

-         Det skal til enhver tid renne minimum 1,3 m3/s (1300 liter pr sekund) i Vestfosselva nedstrøms utløpet av kraftstasjonen i Vestfossen. Periodene med vannføring i Vestfosselva under 5 m3/s (5000 liter pr sekund) skal begrenses mest mulig i tiden 1. mai til 1. oktober.

-         Vannuttak samlet for Vestfold interkommunale vannverk (VIV) og Øvre Eiker vannverk kan være inntil 360 000 m3 pr uke (tilsvarer ca 595 liter pr sekund).

-         Når vannstanden ”nærmer seg kote 18,30” / ”synker mot dette nivået” om sommeren, skal vannuttak for VIV i størst mulig grad skje fra Farris. Øvre Eiker Energi AS (ØEE) som konsesjonær er ansvarlig for at dette skjer i tide til at sommervannstand over kote 18,30 holdes i de aller fleste år (simulert 20 av 21 år).

-         Ved planlagte vedlikeholdssituasjoner i inntil 6 måneder og ved kriseforsyning i inntil 1 uke, kan vannuttak samlet for Vestfold interkommunale vannverk (VIV) og Øvre Eiker vannverk ved behov være inntil 725 000 m3 pr uke (ca 1199 liter pr sekund). Planlagt vedlikehold skal så langt praktisk mulig skje i perioden 1. oktober til 1. mai.

-         I  perioder med knapphet på vann (normalt i sommersesongen), er omfattende jordvanning fra VIVs ledning eller kommersielt salg av vann ikke tillatt. Vanning med jordvanningsmaskin fra VIVs ledning i nordre Vestfold (der vannet normalt kommer fra Eikern) må derfor anses som ikke tillatt iht konsesjonen.

 

Dette er praktisk erfaring:

 

-         Reell LRV (som er fysisk mulig uten å mudre elva i Vestfossen) er ca kote 17,60.

-         Historisk er det aldri kjørt lavere enn ca kote 17,65.

-         Gjennomsnittlig synk i vannstanden i fuglereservatet i Fiskumvannet i hekketiden i perioden 1990-2001 er ca 18 cm (tar man bort det "verste" året er det ca 15 cm).

 

I tillegg er det avtalefestet med grunneierne minimum kotehøyde 17,80 m i Eikern / Fiskumvannet i perioden 1. mai til 30. september (”vanningsperioden”).

 

 

Til toppen av siden