Hva mener EVI?

Hva EVI står for i Eikern-saken

Hva EVI generelt jobber for i Eikern-saken

-         At almenne hensyn i Eikernvassdraget ivaretas. Dette er bl.a levelige vilkår for fuglereservatet i Fiskumvannet, realistiske gytemuligheter for storørretstammen i Eikern, gode muligheter for båt– og badeliv om sommeren i Eikern og Fiskumvannet, mulighet for trafikk med turistbåt mellom Vestfossen og Eidsfoss, og skikkelig vannføring i Vestfosselva for bl.a fisk og rekreasjon, og som hindrer gjengroing i elva

-         At det innføres færrest mulig restriksjoner på næringsutøvelsen i Eikernvassdraget utover det lover og forskrifter generelt pålegger

-         At det kan tas ut et bærekraftig uttak av drikkevann til det vannverket som har reelt behov for vannet

 

Nedenfor legges en del av de brev, notater, oversikter osv som EVI har sendt, primært ifm Eikern som drikkevannskilde. Oversikten er ”omvendt kronologisk”, dvs de nyeste dokumentene legges øverst.

Dokumenter fra 2005

2005-05-23: Felles brev 13Org til NVE med tolkning av NVEs konsesjon av 2005-04-11

2005-05-11: Pressemelding om NVEs konsesjon og ØEKs rolle

2005-01-24: Brev til NVE med utdyping av klage av 2004-11-30

Dokumenter fra 2004

2004-11-30: Felles klage til OED i Konsesjonsrunden

2004-03-15: Brev til NVE om regional vannforsyning fra Eikern mv

2004-01-09: Brev til NVE med presiseringer etter politiske utspill

Dokumenter fra 2003 

2003-10-27 Felles høringsuttalelse i Konsesjonsrunden (grunneierinteresser mv)

2003-10-27 Felles høringsuttalelse i Konsesjonsrunden (almenne interesser mv)

2003-10-21 Miljøfiendtlig forvaltning i Øvre Eiker kommune (innlegg i Bygdeposten)

2003-10-14 Felles brev vedrørende ØEE konsesjonssøknad og godkjenning av avtalen med VIV/Glitre

2003-08-29 EVIs informasjonsfolder delt ut på Vestfossen Marken 2003

2003-06-05 EVIs høringsuttalelse til Fylkesmannen i Vestfold mht drikkevannsforskriften

2003-05-20 Rovdrift på Eikernvassdraget (innlegg i Bygdeposten)

2003-03-15 EVIs høringsuttalelse til Konsekvensutredningen for Eikern som drikkevannskilde

2003-03-12 Åpent brev fra EVI til Øvre Eiker kommune

2003-02-24 Brev til Øvre Eiker kommune etter møte 2003-02-13

2003-02-20 Parametre som EVI ønsker simulert

2003-02-19 Oppsummering av noen av EVIs punkter til KU-en

2003-02-10 Brev til Øvre Eiker kommune før møte 2003-02-13

Dokumenter fra 2002

2002-12-18 Brev til Øvre Eiker kommune om EVIs foreløpige punkter til KU-en

2002-11-14 Brev til Øvre Eiker kommune om TKU-avslutning

2002-11-13 Brev til Christen Ræstad om TKU-avslutning

2002-07-10 Brev til Christen Ræstad om TKU-avslutning

2002-05-08 Brev til Øvre Eiker kommune om Kommuneplan 2002-2014

2002-02-27 Brev til Øvre Eiker kommune om Kommuneplan 2002-2014

 

 

Til toppen av siden