Eikern-saken kronologisk

Hva har skjedd i Eikern-saken til nå?

Nedenfor følger hovedpunktene i det som etterhvert bare er blitt kalt "Eikern-saken", dvs saken knyttet til drikkevannsuttak fra Eikern. Det må tas et forbehold om at tidspunkter og den korte beskrivelsen kan være omtrentlige. Feil og vesentlige mangler ved framstillingen bes meldt til Styret i EVI.

Kronologisk oversikt over Eikern-saken

 

Tid

Kort beskrivelse

1990-åra

Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) graver vannledning med 1000 mm diameter nordover i Vestfold i 30 km lengde på strekningen fra Jarlsberg til Korssjø.

1997

Kontaktutvalget for Eikern dannes.

1997

To grunneierrepresentanter – Edvard Lundteigen og Jan Helge Lunde - oppnevnes av 12 grunneierorganisasjoner etter initiativ fra Øvre Eiker kommune (ØEK), etter påtrykk fra Øvre Eiker Senterparti (ØESP). Fra ØEK møtte ordfører Magne Ødegård (Sp), samt delvis Anders Werp (H), Gunnar Grimnes (Ap). Dessuten møtte Øvre Eiker Vannverk med vannverkssjef Knut Thorsby og e-verket med Horne og Gustavsen.

1998

Grunneierrepresentantene stopper videre framdrift - det forlanges konsekvensutredning (KU) med støtte av Miljødepartementet (MD) - bl.a med bakgrunn i fuglereservatet i Fiskumvannet og prosjektets størrelse. Ansvarlig myndighet for KU blir Hof kommune. Fra grunneierne møtte som før Edvard Lundteigen og Jan Helge Lunde. Fra ØEK møtte de politiske representantene kun delvis, dessuten møtte ikke Øvre Eiker vannverk og Øvre Eiker everk.

1998

Max-mengden for uttak fra vannverkene økes fra 600 l/s til 1200 l/s.

1998

14. desember: Melding om Konsekvensutredning (KU) legges ut.

1999

Også vassdraget nedstrøms (Fiskumvannet, Vestfosselva, Loeselva) tas inn i KU-en.

1999

VIV kontakter Øvre Eiker Energi (ØEE) - som sitter på reguleringsrettighetene - for å ordne kjøp av nødvendig drikkevannsuttak. ØEK stopper mulig salg til VIV direkte.

1999

Etter valget i 1999 møtte fra ØEK Anders Werp (ordfører), Andreas Sveass (Sp), Gunnar Grimnes (Ap), samt fra administrasjonen Morten Lauvbu og Svein Stenshorne i Eikernutvalget.

1999-2000

ØEK engasjerer advokat Ingolf Vislie, som også er advokat for Glitrevannverket (GV).

2000

Eikernvassdraget Interessentlag BA (EVI) omorganiseres, næringsinteressene i hele vassdraget (inklusive Vestfosselva og Loeselva) omfattes nå. EVI og grunneierrepresentantene samarbeider tett.

2000

ØEK ønsker å selge vann til VIV gjennom dannelse av Vestfoss Cellulose Eiendom, og vurderer eienandeler til Hof kommune og grunneierinteressene.

2000

GV og ØEK inngår intensjonsavtale som skal sikre også framtidig drikkevannsuttak til GV og for ØEKs del som en ”motpol” til VIV.

2000

Desember: Åpent møte på Fossesholm. KU foreligger, men "forkastes" pga ufullstendig utredning. VIVs planer om vannuttak på 600 l/s i normalsituasjon og 1200 l/s imøtegås pga størrelse av ØEKs ordfører Anders Werp.

2000

VIV sender søknad om ekspropriasjonstillatelse til Fylkesmann i Vestfold (FM-V).

2001

23. januar: Møte på Fossesholm. VIV møter med Mollatt, Carlsen m.fl., og advokat Rohr-Torp og advokat Sigmond. Fra EVI møter Jan Helge Lunde og advokat Wahl-Larsen. Fra ØEK møter ordfører Anders Werp, og advokat Vislie. Fra GV møter vannverkssjef Strand, styreformann Lindås, og Christen Ræstad for GV og ØEK. ØEK ønsker å få stoppet ekspropriasjonstillatelse, og Tilleggs-KU utarbeidet inntil den nye Vannressursloven er på plass medio 2001. Det engasjeres frittstående vannverkskonsulent (Christen Ræstad) som koordinator for vannverkene, han leder det videre arbeid med TKU.

2001

FM-V legger ekspropriasjonstillatelse "på is" i påvente av den nye Vannressursloven.

2001

ØEK engasjerer Christen Ræstad som sin hydrologiske rådgiver.

2001

Intensiv jobbing med TKU, bl.a landbruksdelen.

2002

Avtaleutkast om Eikern Interkommunale Vannverk I/S ("EVIKS") avdekkes, hvor VIV, GV og ØEK skal delta og inngå en avtale med ØEE som skal søke om utvidet konsesjon til også å omfatte drikkevann.

2002

Utkast til TKU foreligger, men skal før den legges ut på høring opp i møte med de involverte parter i Edsfoss. ØEK ved forhandlingsutvalget (ordfører Anders Werp, en representant fra SP (Andreas Sveaass) og en fra AP (Unn Sissel Eek) går for TKU med et konstant vannuttak på 2400 l/s til tross for sterkt press fra EVI i forkant.

2002

En rekke organisasjoner i vassdraget innleder et samarbeid i Eikern-saken.

2002

Fellesmøte i Eidsfoss, etter intens lobbyvirksomhet i forkant (Eidsfoss Kro-formøtet). ØEK snur, og etter dette trekkes TKU-en på 2400 l/s uttak.

2002

Gradert vannuttak skal utarbeides, for "normale situasjoner", "planlagte vedlikeholdssituasjoner" og "krisesituasjoner".

2002

14. november: TKU legges ut på høring.

2003

9. januar: Åpent møte på Fossesholm angående TKU, med kritikk av fortsatt for stort vannuttak i henhold til NIVAs beregninger, og for liten vekt på elva nedstrøms.

2003

Habiltetsspørsmål knyttet til ØEKs rådgivere reises. Advokat Vislie trekker seg fra engasjement for GV.

2003

Flere reviderte hydrologiske rapporter fra NIVA legges ut tett opp til høringsfristen for KU/TKU-en 15. mars.

2003

Høringsuttalelse fra ØEK framtvinger en "presisering" da det ikke er samsvar mellom formannskapets vedtak og innstilling for kommunestyret mht å ”forby jordbruksvanning fra Fiskumvannet og Eikern”(!!).

2003

Høringsuttalelsene avdekker stort sett sammenfallende syn på mangler ved utredningen og vannuttakets størrelse fra flere organisasjoner og instanser, deriblant Hof kommune, Fylkesmannen i Buskerud og de 13 samarbeidende organisasjoner tilknyttet vassdraget, herunder EVI.

2003

Konsesjonssøknad fra ØEE foreligger, de ber om justering av dagens konsesjon til også å omfatte vann til alminnelig vannforsyning (900 l/s i normalsituasjon), for 50 cm synk i vannstanden i hekketida, og justert tidspunkt (!!) for hekketida.

2003

Sterke protester bl.a. fra ornitologene fører til at ØEKs høring (dvs. samme part som søker, men ikledd en annen rolle) setter krav om mindre synk, men har derved flyttet problemet med et for stort vannuttak nedstrøms igjen.

2003

De samarbeidende organisasjoner i Eikernsaken - Eiker Båtforening, Eidsfoss Småbåtutvalg, Eikern Fiskevernforrening, Norsk Ornitologisk Forening- Øvre Eiker, Vesfosselva Grunneierlag, Frognes Vel, Hokksund Padleklubb, Stiftelsen for aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss, Fossesholm herregård, Sundhaugens Venner, Natutvernforbundet i Øvre Eiker, Eikern Turisttrafikk og Eikernvassdraget Interessentlag - gir felles uttalelse som langt på vei samsvarer med Fylkesmannen i Buskerud og Hof Kommunes syn.

2003

1. november: Høringsfrist i Konsesjonsrunden.

2003

... ikke oppdatet herfra ennå – vil bli gjort etterhvert!

Inntil da: Se Nyhetsssiden.

 

 

Til toppen av siden